top of page

Handelsbetingelser

Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms, medmindre andet fremfor.

4. BETALINGSBETINGELSER

6. LEVERING

Emballering sker for købers regning, medmindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen  Emballagen tages ikke retur.

I det følgende kan du læse om Safelifes salgs-, leverings- og leveringsbetingelser.

1. GYLDIGHED

Salgs-, leverings- og betalingsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. TILBUD

Afgiver Safelife tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er afgivet af køber senest 4 uger fra tilbuddets dato.

3. PRIS

Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms, medmindre andet fremfor.

4. BETALINGSBETINGELSER

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto regnet fra fakturadato, ex. moms, hvis ingen anden aftale foreligger. Sker betalingen efter forfaldsdag, og skyldes forsinkelsen ikke Safelife, er Safelife berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdato med en rentesats svarende til 2 % pr. måned. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Safelife, som ikke er skriftligt anerkendt af Safelife, og har ikke ret til at tilbage holde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

5. EJENDOMSFORBEHOLD

Safelife forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af evt. påløbne omkostninger er betalt til Safelife. 

6. LEVERING

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er de opgivne leveringstider ab fabrik, med forbehold for eventuelle tidsoverskridelser. Ordren betragtes som effektueret fra det øjeblik varerne er udleveret. Afsendelsen sker på modtagerens regning og risiko. Evt. transportforsikring påhviler køber. Leveringstiden er fastsat af Safelife efter bedste skøn, og kan den ikke overholdes, vil køber modtage meddelelse herom samt så vidt muligt om tidspunktet, hvor levering da kan påregnes at finde sted.  En eventuel forsinkelse giver ikke køber ret til at ophæve købet. 

7. LEVERING

Emballering sker for købers regning, medmindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen. Emballagen tages ikke retur.

8. PRODUKTINFORMATON

Alle illustrationer, tekniske tegninger og brochurer, som er udleveret af Safelife før eller efter indgåelse af aftalen, forbliver Safelifes ejendom og skal returneres til Safelife, såfremt dette ønskes. Omtalte materiale må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges. 

9. MANGLER & REKLAMATION

Ved levering skal køber straks foretage en undersøgelse af det solgte i.h.t. den danske købelov. Safelife påtager sig i en periode på 12 på hinanden følgende måneder efter leveringen har fundet sted at foretage omlevering, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes materiale- eller fabrikationsfejl.  Efter Safelifes valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret.  Forandring af eller indgreb i det solgte uden Safelife skriftlige samtykke fritager Safelife for enhver forpligtelse. Såfremt køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes uden ugrundet ophold, inden 14 dage efter levering har fundet sted. Efter at Safelife har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Safelife uden forsinkelse afhjælpe manglen. Safelife yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret på samme vilkår og under samme forudsætning, som for den oprindelige leverance. Safelife afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 1 1/2 år fra levering til køber. Efter at risikoen for leverancen er overgået til køberen, har Safelife intet ansvar for mangler ud over de forpligtelser, der er fastsat i nærværende bestemmelse. Safelife fraskriver sig således udtrykkeligt ansvaret for ethvert indirekte tab, som f.eks. driftstab, tidstab, avancetab, e. lign., som manglen måtte have påført køber.

10. PRODUKTANSVAR

Safelife er kun ansvarlig for personskader, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser, begået af Safelife.  Safelife er på samme betingelser, som gælder personskade, ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, dog ikke for mere end maks. 10.000.000 kr..  I den udstrækning Safelife måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er bestilleren forpligtet til at holde Safelife skadesløs i samme omfang som Safelifes ansvar er begrænset til efter punkt 10.  Safelife er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab.

Gyldighed
Tilbud
Pris
Betalingsbetingelser
Ejendomsforbehold
Levering
Produktinformation
Mangler & reklamation
Produktansvar
bottom of page